De voorbije weken zijn de adviseurs van CrowdProfessionals en het Event Safety Institute voor gemeenten waaronder Groningen, Wassenaar, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Roermond en Alkmaar drukdoende geweest met het adviseren omtrent de inrichting van het binnenstadgebied met betrekking tot de 1,5 metersamenleving. Dit “aangepaste crowd management” in binnensteden blijkt soms meer dan lastig! Niet in de laatste plaats omdat ons onderzoek, ondersteund door simulatie software, aantoont dat de doorstromingscapaciteit van straten op zijn best slechts 15% van de reguliere doorstromingscapaciteit zal zijn (ervan uitgaande dat iedere bezoeker in de straat daadwerkelijk 1,5 meter afstand houdt). De simulatiestudies helpen ons om beter te begrijpen wat nu de dynamiek is in binnensteden en het biedt ons de kans om op detailniveau te kijken naar lokale situaties, dynamiek en oplossingen. Deze software gebruiken wij in dit verband nu ook voor de analyse van restaurants, universiteitsgebouwen en andere locaties die te maken hebben met de social distancing-eisen. Dag na dag leren we bij en zo kunnen we het 1,5 meter-crowd management verder finetunen!

Evenementenaanpak

Om in maart en april de eerste regulering aan te brengen redeneerden wij vanuit een evenementenaanpak. In deze fase was het van belang om eerst grofmazige regie aan te brengen door routes te beoordelen op ruimte voor loopstromen en daar de eerste inzet van mensen, middelen en maatregelen op af te stemmen. Het ging om loopstroomscheiding (streep op het midden van de weg en rechts houden) in brede straten, het instellen van eenrichtingverkeer in smalle straten en de implementatie van een creatieve vorm van narrow casting; het informeren van bezoekers aan de stad over de maatregelen en actuele drukte en het herinneren aan rechts- en afstand houden middels led-schermen of tekstkarren. Dit was de eerste stap tot regulering van de 1,5 metersamenleving. Aansluitend zijn wij aan de slag gegaan met de verdere invulling van de 1,5 meterconcepten aan de hand van de 3 pijlers waarmee wij altijd werken bij de analyse en implementatie van crowd management: Design, Information en Management.

Design

Uit de sterke daling van doorstroming (max. 15% van normaal) blijkt wel dat gebruik van ruimte in de binnensteden goed overwogen moet worden; er is maximaal ruimte nodig om het aanbod te kunnen verwerken vanwege de social distancing-eisen. Fiets(parkeer)verboden, weghalen van commerciële uitingen, standplaatsen etc. zijn besluiten die daarbij horen.

In straten waar in de eerste fase gekozen werd voor eenrichting bleek uit verdiepende studie dat eenrichting eigenlijk alleen nodig is op momenten dat de drukte hoog is (doorgaans op zaterdagmiddag). Op andere momenten lukt afstand houden wel. In Maastricht is naar aanleiding hiervan bijvoorbeeld gekozen om deze straten uit te rusten met dynamische sturing: eenrichting als het moet en tweerichting als het kan: city hosts die de bezoekers welkom heten, informeren en (op drukke momenten) vriendelijk vragen om even om te lopen.

Parallel daaraan werd gekeken naar de opstelling van wachtrijen in straten omdat de praktijk leerde dat deze vaak spontaan ontstaan en doorstroming blokkeren als er geen herkenbare opstelruimte is aangebracht. Zo wordt er in deze periode steeds minutieuzer gekeken naar optimalisatie van het crowd management in binnensteden.

Information

Data aangaande drukte is van belang om het mogelijk te maken om te communiceren aangaande actuele drukteniveaus middels social media, websites, drukte-apps en led-schermen in de stad (of op de routes naar de stad). In een aantal gevallen werden meetsystemen op de (meest) drukke plaatsen geplaatst om een actueel beeld te verkrijgen en tevens referentiemateriaal te verkrijgen voor het indelen in drukte-scenario’s en het management in de komende maanden.

Wat wij ook gezien hebben is dat onderscheidende uitingen van belang zijn om opvolging en acceptatie te bewerkstelligen. Eindhoven (EHV365) werkte daar bijvoorbeeld een duidelijk design en een communicatiestrategie voor uit zodat nu vrijwel alle uitingen in de stad uniform en herkenbaar zijn en een knipoog bevatten waardoor ze opvallen (“Eindje afstand houden”, “Eindje omlopen” maar nu ook in relatie tot de heropening van de horeca “Eindje open”). Dat helpt zichtbaar. Ook andere steden kiezen voor hun eigen lokale identiteit en dat leidt tot meer herkenning en verbondenheid.

Management

De inzet van city hosts is met name bedoeld om bezoekers te verwijzen en de communicatie en het commitment in binnensteden te versterken. De gastvrije verwelkoming gaat daarbij, als het goed is, vooraf aan het verzoek om rechts te lopen en afstand te houden. Soms moet de vraag gesteld worden om even om te lopen vanwege eenrichting of drukte. Wij zien in de praktijk dat het wel belangrijk is dat de city host-rol ingevuld wordt door mensen die gewend zijn om in de openbare ruimte te interacteren met publiek. In meerdere steden wordt particuliere beveiliging ingezet. Wij zien dat met name evenementenbeveiligers dit goed kunnen invullen vanwege hun ervaring met crowds en bijzondere situaties. Dat geldt ook voor city guides die normaal ook al in de stad aanwezig waren. Het is van belang dat steeds gekeken wordt of de situatie past bij de inzet van vrijwilligers omdat we ook in een aantal steden gezien hebben dat de bejegening van city hosts soms te wensen overlaat. Inzet in- of nabij horecagebieden, tijdens demo’s of tijdens incourante uren moet vooraf goed overdacht worden omdat de veiligheid van vrijwilligers ook een zaak (en verantwoordelijkheid) is van de opdracht gevende partij; meestal de gemeente.

Op momenten dat forse piekbelasting voorzien wordt of het regime verandert (bijvoorbeeld de heropening van de horeca op 1 juni jl.) wordt vaak gekozen om een veiligheidsteam of een andere vorm van integrale coördinatie bijeen te laten komen om de ontwikkelingen te monitoren en bij te kunnen sturen. Participatie van niet-overheidspartijen als horeca of Retail in dergelijke teams zijn daarin zeer waardevol gebleken omdat zij binnen hun eigen sector direct bijsturing kunnen verzorgen zonder dat overheidsinmenging benodigd is. Vaak worden knelpunten dan al opgelost voordat zij uit kunnen groeien tot een werkelijk probleem. Lastiger is het model van de coördinatie in normale weekenden. De hoeveelheid dagen veroorzaakt dat keuzes gemaakt moeten worden omdat de officials ook andere taken hebben. In een aantal gevallen worden onze adviseurs ingezet om deze coördinerende rol tijdens weekenden te vervullen. Dat kan mits het arrangement op de achtergrond goed doordacht is en ook nu horeca en Retail bereikbaar zijn. Ook in dit verband geldt dat wij samen Corona te lijf moeten gaan!

Handreiking reguleren van drukte in de openbare ruimte

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om de 1,5 meter uitdagingen beter te kunnen reguleren? Lees dan de VNG Handreiking Reguleren van drukte in de openbare ruimte die hier te vinden is. De lessen die onze adviseurs de voorbije weken geleerd hebben in diverse steden zijn daarin beschreven door ESI-directeur Syan Schaap.

Meet weten of contact?

Vanzelfsprekend zijn wij meer dan bereid om ook uw gemeente bij te staan bij deze uitdagingen. Stuur een email naar info@crowdprofessionals.nl. Wij nemen dan contact met u op.