Risicoanalyses

Door het herhaaldelijk analyseren van risico’s die spelen rond evenementen of publieksintensieve locaties zijn organisaties, verantwoordelijken en hulpverleners beter voorbereid op incidenten.

Risicoanalyse als basis

Idealiter sluit men risico’s uit voordat locaties gebouwd worden of evenementen ontworpen. In de praktijk moeten veelal bestaande locaties geanalyseerd worden of moet beleid gemaakt of herijkt worden voor evenementen; vaak gedurende het proces van vergunningverlening. Risicoanalyses zijn hiertoe het geëigende middel. De analyse-uitkomsten zijn de basis voor:

  • Calamiteiten- en ontruimingsplannen
  • Veiligheidsplannen en/of draaiboeken
  • De designen van het evenement of de inzetplannen van beveiliging en andere diensten

2009-11-07_pioneeralpha-15Aan de hand van gezamenlijk gedefinieerde risicoprofielen worden alle risico’s per thema geïnventariseerd en gewaardeerd vanuit het perspectief van de verschillende stakeholders. De uitkomsten en de diverse scenario’s leiden tot inzicht in benodigde aanpassingen, maatregelen en middelen. Hiervoor maken wij voor u een plan van aanpak en indien u dat wenst werken wij een en ander verder uit in een operationeel veiligheidsplan. Daarbij adviseren wij ook op de restrisico’s als onweer, menselijk falen en brand. Wij kunnen voor u optreden richting betrokken overheden en verzekeraars. Desgewenst brengen wij de financiële mogelijkheden en gevolgen in beeld.

 

Rond evenementen analyseren wij bijvoorbeeld risico’s als:

  • Publieksprofiel: Is het publiek bekend of anoniem? Hoe lang blijven ze op een bepaalde plek? Om hoeveel mensen gaat het? Welke eigenschappen hebben ze (leeftijd, cultuur, gezondheid etc.)? Is er sprake van groepsgedrag? Historie? Etc.
  • Activiteitenprofiel: Om wat voor soort activiteiten gaat het? Kunnen die op zichzelf risico’s met zich meebrengen. Wanneer vinden de activiteiten plaats en hoe lang duren de activiteiten? Is het publiek deelnemer of alleen toeschouwer? Etc.
  • Ruimtelijk profiel: Hoe is de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de locatie? Is het een binnen- of buitenlocatie? Zijn er meerdere activiteiten gelijktijdig? Is de locatie ingericht voor het organiseren van evenementen? Hoe zien de voorzieningen er uit? Is er een mobiliteitsplan? Welke bijzonderheden komen voort uit de programmering? Etc.