Safety & security advies

Crowd management, openbare orde & veiligheid

Safety vormt de basis van veiligheid. Verkeersveiligheid, publieksveiligheid en productionele (bouwtechnische) veiligheid zijn daarin de elementen. Binnen de publieksveiligheid zijn wij ondermeer gespecialiseerd in crowd management.

Crowd management

Crowd management is het systematisch analyseren en door gerichte maatregelen reduceren van de risico’s die ontstaan wanneer zich groepen mensen ergens verzamelen. Tot crowd management behoort ook het managen of beheersen van de mensenmenigte en het signaleren van ongewenste situaties of gedrag en het actief ingrijpen voordat de zaak escaleert (crowd control of zelfs riot control).

Belangrijke doelstellingen van crowd management zijn:

  • het voorkomen van overcrowding,
  • het voorbereiden van de organisatie en locatie noodsituaties,
  • maar ook het bevorderen van gastvrijheid, doorstroming
  • en –commercieel gezien- optimalisatie van omzet door betere bereikbaarheid van bars, outlets, verkooppunten e.d.

Maatregelen op het gebied van inrichting, informatievoorziening en organisatie moeten hand in hand gaan en een logisch geheel vormen. Om maatwerk te kunnen bieden is een gedegen (risico)analyse nodig en zullen de uitkomsten naadloos verwerkt moeten worden in de plannen.

Risicoanalyse, capaciteitsanalyse en simulatiestudie

Risico’s zijn soms moeilijk meetbaar te maken. Ze moeten evenwel zo goed mogelijk ingeschat worden om de juiste inrichting, informatie en organisatie aan te bieden; in elke fase (instroom ,verblijf en uitstroom) opnieuw. Alleen dan kan de gast, bezoeker of klant gastvrij en goed ontvangen worden. Elke risicoanalyse is een inschatting die berust op vakkennis, analyse van eerdere, vergelijkbare evenementen en vooral ook op ervaring en inzicht.

Wij gebruiken hiervoor ondermeer de analysemethoden van de Britse Prof. Dr. G. Keith Still; de RAMP-analyse en de DIM-ICE methodiek en voor beter inzicht verrijken wij de analyses vaak ook met nadere simulatiestudie. Uit de analyses en planvorming ontstaat vervolgens zicht op de effectieve inzet van mensen, middelen en maatregelen. Vaak leidt onze methode bij bestaande evenementen of locaties verrassend genoeg tot een besparing omdat door de gedegen analysemethoden een veel efficiëntere inzet mogelijk is.

Voor goede ontvangst en optimale veiligheid moet ook goed gekeken worden naar de veilige maximum capaciteit van (deel)gebieden. Wij zijn specialist en verrichten vrijwel dagelijks capaciteitsanalyses voor gemeenten, organisatoren van evenementen en locatie-eigenaren. Wij plannen de veilige capaciteit daarbij zo dat verblijf aangenaam is, commerciële- en facilitaire voorzieningen goed bereikt kunnen worden en toch het maximale uit de locatie gehaald wordt.

Naast onze risicoanalyse en capaciteitsberekening kunnen wij u adviseren over onderstaande onderwerpen om uw locatie of evenement zo veilig, gastvrij en publieksvriendelijk mogelijk te maken.

Veiligheidsplan en crowd managementplan

Veiligheidsplannen maken wij dagelijks. Kijk ook eens naar ons Integraal Organisatie Plan. Waarin alle facetten in 1 overzichtelijk plan bijeen gebracht worden. Veel minder bekend (en minder gebruikt) is het aparte crowd managementplan. Dit plan wordt vaak bij grote publieksevenementen of –locatie gevormd om goed zicht te krijgen op de te verwachten publieksstromen, dichtheden en daar optimalisatie in aan te brengen. Het plan verbindt de basisgegevens van het evenement of de locatie (verwacht aantal bezoekers/aanwezigen, inrichting, routes, gebieden publieksstromen, publieksprofiel, omgeving en activiteiten) met de risicoanalyse en de daaruit voortvloeiende eisen aan inrichting, informatie en organisatie. Het vormt tevens de basis voor noodplannen.

Analyse inzet beveiliging en inzet verkeersmaatregelen

Het adequaat handhaven van de rust en orde binnen uw locatie of evenement is van belang voor een positieve beleving onder bezoekers. De wijze waarop dit gebeurt bepaalt de sfeer en beleving. CrowdProfessionals arrangeerde voor opdrachtgevers al meermaals een organisatie waarbij veiligheid voortvloeit uit gastvrijheid. Voorwaarde hiervoor is een goede organisatieopzet en nakoming van afspraken. Zaken als huisregels en communicatie richting bezoekers zijn essentieel.

Wij maken gebruik van de efficiënte Beoordelen Inzet Beveiliging-methode van onze collega’s van het Event Safety Institute waarmee wij objectief kunnen vaststellen hoeveel beveiligers, gastheren of gastvrouwen benodigd zijn en op welke plaatsen en momenten. Wij onderbouwen dit duidelijk en stemmen dit desgewenst voor u af met politie en gemeente; bijvoorbeeld in het kader van de vergunningverlening en planvorming.

Onze mobiliteitsspecialisten analyseren de infrastructuur (wegcapaciteit e.d.) in relatie tot het evenement en/of de locatie. Vanuit de analyse vormen zij maatwerk mobiliteitsplannen. Veel organisatoren, locaties en organisaties maken al gebruik van onze diensten op dit gebied.

Ontruiming

Optimale voorbereiding van ontruiming is niet alleen van levensbelang, maar ook van eminent belang als het gaat om de (bestuurders)aansprakelijk- en verantwoordelijkheid voor alle aanwezigen.

Bij ontruiming zijn optimale doorstroming, goede organisatie en snelheid van handelen van levensbelang Wij maken (of actualiseren) ontruimingsplannen, in het geval van evenementen vaak als onderdeel van een Integraal Organisatie Plan, maar ook voor scholen, evenementlocaties, stadions etc.

Het is van belang om voor de maatgevende risico’s van uw evenement of locatie de scenario’s goed uit te werken. Zo ontstaat duidelijk zicht op benodigde inzet van mensen, middelen en maatregelen, maar ook wordt de aansluiting op hulpverlening vanuit politie brandweer en medische zorg eenvoudiger.

Wij bieden hiernaast de mogelijkheid om een digitaal simulatiemodel van uw evenement of locatie te vervaardigen waarmee diverse scenario’s nog beter geanalyseerd kunnen worden. Aan de hand van deze simulatietool kunnen stakeholders beter inzicht verkrijgen en kan planvorming per scenario plaats vinden.